III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej

21 | 22 kwietnia 2018r Holiday Inn Józefów

dr n.med. Andrzej Barwijuk

Wiedza daje pokorę wielkiemu, a dziwi przeciętnego Lew Tołstoj

III Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej do Twojego gabinetu.

Omó­wio­ne zo­sta­ną spraw­dzo­ne tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i pe­ri­ne­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i be­zbó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym oraz skom­pli­ko­wa­ne re­kon­struk­cje omó­wio­ne na pre­zen­ta­cja­ch wi­deo z sali ope­ra­cyj­nej. No­wo­ścią pod­czas kon­gre­su są ope­ra­cje Bel­la­Ma­ma: ab­do­mi­no­pla­sty­ka, li­po­suk­cja i li­po­trans­fer przyw­ra­ca­ją­ce syl­wet­kę sprzed pierw­szej cią­ży oraz za­bie­gi Anti-Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, kwa­su hia­lo­ru­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szy­ch la­se­rów II ge­ne­ra­cji. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie (pl-en). 

Za­gad­nie­nia bu­si­nesso­we, mar­ke­tin­go­we oraz spo­so­by na wspar­cie fi­nan­so­wa­niem zew­nętrz­nym sz­cze­gól­nie po­le­ca­my le­ka­rzom pro­wa­dzą­cym wła­sne prak­ty­ki oraz oso­bom za­rzą­dza­ją­cym.

Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP
Relacja-KongresPTGP

Galeria

Ginekologia plastyczna

SOBOTA – 21 kwietnia 2018

Wykłady międzynarodowych specjalistów poświęcone zagadnieniom teoretycznym i praktycznym związanym z technikami wykonywania zabiegów ginekologii plastycznej i rekonstrukcji stref intymnych, uzupełnione o operacje modelujące sylwetkę i usuwające defekty poporodowe.

Ginekologia estetyczna

NIEDZIELA – 22 kwietnia 2018

Nowości i sprawdzone techniki poprawy funkcjonalności i estetyki stref intymnych za pomocą mało i mikroinwazyjnych zabiegów ginekologii estetycznej. Podstawy ginekologii estetycznej, dobre praktyki oraz ich skuteczność przy właściwej kwalifikacji pacjentek.

Studium przypadku
Nagrania z sali operacyjnej

Formuła kongresu ma na celu wprowadzenie lekarzy w temat ginekologii plastycznej. Zaprezentować technikę i zasady poprawnego wykonania zabiegów w postaci prezentacji multimedialnych oraz filmów. Pokazane zostanie m.in. nagranie z operacji labiowaginoperineointroitoplastyki, lipotransferu tkanki tłuszczowej do piersi i laseroterapii pochwy.

Agenda

Centrum Szkoleniowe PTGP

kontynuacja edukacji podczas praktycznych warsztatów

Po kongresie istnieje możliwość kontynuacji edukacji w zakresie ginekologii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej podczas dedykowanych warsztatów praktycznych organizowanych cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej PTGP w Warszawie.

Skorzystaj z limitowanej oferty promocyjnej na szkolenia dostępnej tylko podczas II Międzynarodowego Kongresu Ginekologii Plastycznej i Estetycznej.

Rejestracja

Zawalcz o swoją karierę!

Weź udział w quizie podczas konferencji i zdobądź

PEŁNY PAKIET SZKOLENIOWY o wartości 7000 zł

z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz ginekologii estetycznej.

Partner

European Society of Cosmetic and Reconstructive Gynecology

Gold Sponsor


Croma

Media

Rynek Estetyczny

W kongresie może wziąć udział tylko 300 lekarzy, pozostało:

200
zaproszeń

Wśród uczestników zostanie przeprowadzony quiz wiedzy z ginekologii plastycznej. Sześć osób z najlepszym wynikiem otrzyma zaproszenie na cykl szkoleniowy z ginekologii plastycznej realizowany w centrum szkoleniowym PTGP.

6
do wygraniaLokalizacja

Holiday Inn Józefów pod Warszawą
Ulica Telimeny 1, 05-420 Józefów, pod Warszawą
http://www.holiday.aquila.pl

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla uczestników kongresu!
Zarezerwuj pokój korzystając z hasła "PTGP-PSPG" http://www.holiday.aquila.pl , via e-mail reception@holiday.aquila.pl lub zadzwoń +48 22 778 30 00

Transport

  • transport Lotnisko Okęcie - Holiday Inn Hotel - 136 pln
  • transport Lotnisko Modlin - Holiday Inn Hotel - 271 pln
  • transport Dworzec Warszawa Centralna - Holiday Inn Hotel - 111 pln
  • transport Dworzec Warszawa Wschodnia - Holiday Inn Hotel - 99 pln

Więcej informacji o organizacji pobytu