Kategoria

Polscy prelegenci

Andrzej Barwijuk

dr n. med. ANDRZEJ BARWIJUK – Lekarz z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie.

Piotr Kolczewski

dr med. PIO­TR KOL­CZEW­SKI – Spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa , or­dy­na­tor od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa 109 sz­pi­ta­la Woj­sko­we­go w Sz­cze­ci­nie. Od po­nad 20 lat zaj­mu­je się le­cze­niem ope­ra­cyj­nym w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­tej gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej. Dzia­łal­no­ść ope­ra­cyj­na obej­mu­je za­bie­gi z za­kre­su chi­rur­gii re­kon­struk­cyj­nej dna mied­ni­cy, uro­gi­ne­ko­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej i gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej.

Artur Jakimiuk

Artur Jakimiuk

prof. dr hab. n. med. AR­TUR JA­KI­MIUK
Kie­row­nik Kli­ni­ki Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej w Cen­tral­nym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym MSWiA w War­sza­wie, Kie­row­nik Za­kła­du Zdro­wia Pro­kre­acyj­ne­go In­sty­tut Mat­ki i Dziec­ka, Pro­fe­sor Zwy­czaj­ny In­sty­tu­tu Me­dy­cy­ny Do­świad­czal­nej i kli­nicz­nej im. Mi­ro­sła­wa Mos­sa­kow­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Wy­bit­ny spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie on­ko­lo­gii gi­ne­ko­lo­gicz­nej, po­łoż­nic­twa i cho­rób ko­bie­cy­ch.

Dawid Serafin

Specjalista ginekologii i położnictwa.Swoją karierę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii St Berhard Hospital w Kamp-Lintfort w Niemczech. Przez rok kształcił się i nabierał doświadczenia w zakresie chirurgii plastycznej. Doświadczenie w zakresie patologii ciąży zdobywał pracując na klinice Patologii Ciąży w Rudzie Śląskiej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych m. in. w Bostonie, San Francisco, Monachium czy Lizbonie z zakresu leczenia niepłodności, ginekologii jak również ginekologii estetycznej.

Mariusz Zimmer

Mariusz Zimmer

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – specjalista ginekologii i położnictwa. Aktualnie Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1983 roku w II Katedrze i Klinice Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2001 stopień dr. habilitowanego. Od 2001 roku Kierownik Kliniki we Wrocławiu – obecnie 100 łóżkowej o pełnym profilu ginekologiczno – położniczym, będacej referencyjnym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce.

Lidia Hirnle

Dr hab. n med. prof. nadzw. Kierownik I Kat. i Kl. Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu. Kieruje 90 łóżkowym oddziałem ginekologiczno-położniczym, w którym rocznie odbywa się ponad 2000 porodów, 800 operacji laparoskopowych, pochwowych i brzusznych, w tym onkologicznych, oraz zabiegi rekonstrukcyjne wad narządów płciowych. Oddział położniczy pełni funkcję III stopnia referencyjności. Przy oddziale działają Poradnia Patologii Ciąży, Onkologiczna oraz Ponadregionalne Centrum Ginekologii Dziewczęcej.

Marek A Paul

Marek A Paul

Marek A Paul – chirurg plastyk. Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej DSS im. T. Marciniaka we Wrocławiu, oraz asystent naukowym Szpitala Klinicznego Beth Israel Deaconess Medical Center, Uniwersytetu Harvard w Bostonie, USA. W 2017 roku zosatał także międzynarodowym członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych ASPS.

Włodzimierz Baranowski

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski – specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa (od 1987 roku) oraz ginekologii onkologicznej (od 2005 roku).

Iwona Gabriel

dr n. med. IWO­NA GA­BRIEL – Dok­tor nauk me­dycz­ny­ch od 2008 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 2014 roku. Od 2007 do 2013 roku re­zy­dent­ka Ka­te­dry i Od­dzia­łu Kli­nicz­ne­go Gi­ne­ko­lo­gii, Po­łoż­nic­twa i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej w By­to­miu. Ak­tu­al­nie od lu­te­go 2016 pra­cu­je w Bri­gham and Wo­me­n’s Ho­spi­tal w Bo­sto­nie USA. Ab­sol­went­ka pre­sti­żo­wy­ch sz­ko­leń z gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej Fer­ti­li­ty Pre­se­rving Sur­ge­ry in Gy­ne­co­lo­gic On­co­lo­gy: a new stan­dard of care (2013) oraz za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii ma­ło­iwa­zyj­nej: Advan­ced Hy­ste­ro­sco­py tra­ining (2008), Advan­ced Hy­ste­ro­sco­py co­ur­se (2011), Ta­king Mi­ni­mal­ly Inva­si­ve Gy­ne­co­lo­gic Sur­ge­ry to the Extre­me – World Ro­bo­tic Gy­ne­col­gic Con­gress/ ISGE 2012, Cy­sto­sco­py & Ure­tral Stents for the Gyn Sur­ge­on, Sur­gi­cal Pro­ce­du­res for Pe­lvic Pain i Va­gi­nal Hy­ste­rec­to­my.

Dariusz Szpurek

Dariusz Szpurek

prof. dr hab.n.med. DA­RIU­SZ SZ­PU­REK – Spe­cja­li­sta po­łoż­nic­twa, gi­ne­ko­lo­gii i gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej. Do­cent w Kli­ni­ce Gi­ne­ko­lo­gii Ope­ra­cyj­nej Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. K. Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu. Stu­dia me­dycz­ne od­był na Aka­de­mii Me­dycz­nej im. K. Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu na I Wy­dzia­le Le­kar­skim w la­ta­ch 1981-1987. W 1992 roku uzy­skał ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch, a w roku 2005 r. obro­nił pra­ce ha­bi­li­ta­cyj­ną, rok 2017 zakończył z profesurą. Uzna­ny au­to­ry­tet w dzie­dzi­nie gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej i on­ko­lo­gicz­nej.

Tomasz Paszkowski

prof. dr hab. n. med. TO­MA­SZ PASZ­KOW­SKI – Kie­row­nik III Ka­te­dry i Kli­ni­ki Gi­ne­ko­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go Aka­de­mii Me­dycz­nej (obec­nie Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny) w Lu­bli­nie. W roku 1992 pra­co­wał w Kli­ni­ce Gi­ne­ko­lo­gicz­no-Po­łoż­ni­czej „Qu­een’s Uni­ver­si­ty of Bel­fa­st”. W la­ta­ch 1995-6 jako sty­pen­dy­sta Ko­mi­sji Ful­bri­gh­ta pra­co­wał w „Ha­rvard Me­di­cal Scho­ol in Bo­ston”. Au­tor po­nad 300 pu­bli­ka­cji nau­ko­wy­ch, re­dak­tor wie­lu mo­no­gra­fii. Pu­bli­ko­wał w kil­ku­na­stu cza­so­pi­sma­ch o za­się­gu glo­bal­nym i wy­so­ki­ch współ­czyn­ni­ka­ch od­dzia­ły­wa­nia. Wy­gło­sił kil­ka­dzie­siąt wy­kła­dów na za­pro­sze­nie or­ga­ni­za­to­rów mię­dzy­na­ro­do­wy­ch kon­gre­sów/​sym­po­zjów. Czło­nek Ho­no­ro­wy Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­no­pau­zy i An­dro­pau­zy oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go.

Zbigniew Antosz

Zbigniew Antosz

Zbigniew Antosz – lekarz z ponad 30-letnią praktyką zawodową, specjalista patomorfolog, członek Polskiego Towarzystwa Patologów oraz European Society of Pathology. Odbył szkolenie m.in. Zakładzie Patologii Szpitala Św. Antoniego w St. Petersburgu na Florydzie (USA), Instytucie Onkologii w Madrycie, Zakładzie Patologii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. Wykładowca w 2009 roku na Światowym Kongresie FIGO w Kapsztadzie w Południowej Afryce, w 2017 roku otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową w dziedzinie podstawowych nauk medycznych na Światowym Kongresie Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Plastycznej Recogyn w New Delhi w Indiach. W latach 2002-2017 Kierownik Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Od listopada 2017 kieruje Zakładem Patomorfologii Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Krakowie- największym prywatnym zakładem patomorfologii w kraju.

Zygmunt Jacek Nita

dr Zygmunt Jacek Nita jest absolwentem warszawskiej Akademii Medycznej, I stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii, II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa. Latach 1994-2000 r. – ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w szpitalu rejonowym w Pionkach oraz 2000-2006 r. – ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Michał Barwijuk

dr MI­CHAŁ BAR­WI­JUK – Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Spe­cja­li­zu­ją­cy się w Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twie – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch w gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie(USA).

Tomasz Basta

Dok­tor To­ma­sz Ba­sta jest spe­cja­li­stą w za­kre­sie gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa oraz gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej . W 2004 roku Ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski Col­le­gium Me­di­cum na wy­dzia­le Le­kar­skim, otrzy­mu­jąc pra­wo wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du. W 2012 Uzy­skał ty­tuł spe­cja­li­sty z Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa i od tego cza­su po­świę­cił się ko­lej­nej spe­cjal­no­ści – Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej któ­ra ro­zwi­ja do dziś.

Artur Śliwiński

Dr n. med. Artur Śliwiński – Spesjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Specjalista chirurgii ogólnej. Właściciel prywatnej kliniki w Szczecinie Artmedicalcenter.
Konsultant w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Konsultant w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej Kliniki Kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie. Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie w latach 2010-2012

Rafał Kuźlik

Dr n. med. Rafał Kuźlik jest specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Jest także jednym z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów ginekologii plastycznej w Polsce. To autor metody „One Cut Technique” – operacji warg sromowych docenionej na Międzynarodowej Konferencji Ginekologii Plastycznej w Rzymie.

Antonina Lisowska

Antonina Lisowska

Antonina Lisowska ukończyła I Wydział Lekarski oraz studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w II Zakładzie Radiologii Klinicznej SP CSK z pracą dyplomową – Obrazowanie guzków płuc w Rezonansie Magnetycznym w porównaniu do Tomografii Komputerowej.

Ewelina Gościcka

Ewelina Gościcka

mgr EWE­LI­NA GOŚCIC­KA – Spe­cja­li­sta w za­kre­sie mar­ke­tin­gu me­dycz­ne­go i za­rzą­dza­nia mar­ką. Z po­wo­dze­niem pro­wa­dzi dzia­ła­nia re­kla­mo­we i pro­mo­cyj­ne Kli­ni­ki Ko­biet Me­di­fem. Dba o spój­no­ść wi­ze­run­ku kli­ni­ki w za­pla­no­wa­ny­ch kam­pa­nia­ch pro­mo­cyj­ny­ch oraz o wła­ści­we do­pa­so­wa­nie dzia­łań re­kla­mo­wy­ch do wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej, gwa­ran­tu­jąc ich sku­tecz­no­ść. Na mar­ke­ting pa­trzy sze­ro­ko, od okre­śle­nia po­trzeb i per­spek­tyw ro­zwo­ju kli­ni­ki, za­pla­no­wa­nia kam­pa­nii dla okre­ślo­nej gru­py do­ce­lo­wej, za­ini­cjo­wa­nia po­trze­by kon­su­menc­kiej, po­zy­ska­nia pa­cjen­ta przez cały pro­ces jego ob­słu­gi, aż po re­kon­wa­le­scen­cję i uzy­ska­nie po­zy­tyw­nej opi­nii lub re­ko­men­da­cji.

Iwona Kuźlik

Iwona Kuźlik

Psycholog, Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology) certyfikowany w Europejskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Interwent Kryzysowy II stopnia (Uniwersytet SWPS). Terapeuta EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym. Specjalista I stopnia neuropsychoterapii (EEGBiofeedback).

Bartosz Świdrak

Bartosz Świdrak

Bartosz Świdrak – Adwokat, Senior Associate w Kancelarii Fairfield. W codziennej praktyce skupia się na kompleksowym doradztwie dla firm z branży life sciences, w tym wyrobów medycznych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. projektowanie działań promocyjnych i reklamowych, sprawy związane z nadzorem nad obrotem, zagadnienia compliance oraz zarządzanie ryzykiem prawnym. W Kancelarii koordynuje również projekty wdrażania RODO w firmach.

Dominika Pilacińska

Dominika Pilacińska

Absolwentka kierunków: „Stosunki międzynarodowe” na UKSW oraz „Samorząd terytorialny i polityka regionalna” na UW.
Od października 2014 roku pracuje w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
Obecnie pełni funkcję Koordynatora Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i zajmuje się prowadzeniem spotkań informacyjnych/ konsultacji z zakresu pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Hubert Domiński

Hubert Domiński

Pracował w systemie finansowania rozwoju technologii i badań stosowanych oraz wspierania komercjalizacji wyników badań przez ponad 10 lat.
Od marca 2017 współwłaściciel i członek zarządu Audere Group Sp. z o.o. S.k.
Od 2016 do czerwca 2017 r. współpracował z Ernst & Young Polska Dział Doradztwa Biznesowego, gdzie zajmował się doradztwem w pozyskiwaniu finansowania na projekty technologiczne oraz w zakresie komercjalizacji technologii.

Leszek Grabarczyk

Leszek Grabarczyk

Bezpośrednio zaangażowany w opracowanie koncepcji, projektu i wdrożenie programów dedykowanych stymulacji zaangażowania inwestorów prywatnych w prace badawcze i komercjalizacje technologii:
– BRIdge VC – ustanowienie dwóch funduszy inwestycyjnych o charakterze publiczno- prywatnym o profilu inwestycyjnym skoncentrowanym na spółki Hi-Tech (w tym Pitango VC fund – największego funduszu VC w Izraelu); przewodniczył panelowi ekspertów oceniającemu i selekcjonującemu oferty