Kategoria

Zagraniczni prelegenci

Alexandros Bader

Alexandros Bader

Dr Bader przeprowadził ponad 2000 operacji na całym świecie i pacjentów z ponad 45 różnych krajów. Dr Bader ukończył prestiżowe szkolenie w Los Angeles, jest prezesem „Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej ESAG”, członkiem „American Academy of Cosmetic Surgery”, „American Academy of Cosmetic Gynecologists” i „International Society of Cosmetogynecologists”. Dr Bader operuje w Londynie, Dubaju i Atenach – współpracując ze światowej klasy klinikami.

Amr Seifeldin

Dr Amr Seifeldin, absolwent Uniwersytetu Ain Shams szkoły medycznej w 1983 roku, ukończył rezydenturę i specjalizację z ginekologii i położnictwa w Szpitalu Pediatrycznym El Galaa, największym specjalistycznym szpitalu dla kobiet w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, gdzie założył w 2002 roku, drugą w Egipcie  jednostę uroginekologii i chirurgii rekonstrukcyjnej miednicy. Dr Seifeldin jest certyfikowanym ginekologiem  wyspecjalizowanym w uroginekologii, ginekologii kosmetycznej i rekonstrukcyjnej oraz mikroinwazyjnej operacji laserowej. Szkolił się w Anglii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych; pod okiem pionierów chirurgów w swoich dziedzinach.

Red Alinsod

Red M. Alinsod – M.D., FACOG, FACS, ACGE Uroginekolog, ginekolog plastyk

Dr Red Alinsod ukończył szkolenie w  Loma Linda University Medical
Center w 1990. Poświęcił 12 lat pracując w siłach powietrznych, w tym 4 lata czynnej służby w
George and Nellis Air Force Bases. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę lekarską specjalizująca się w uroginekologii, rekonstrukcji narządów rodnych i ginekologii plastycznej. Jest właścicielem i dyrektorem „Urogynecology and The Alinsod Institute for Aesthetic Vulvovaginal Surgery” na południowym wybrzeżu.

Evgenii Leshunov

Dr Evgenii Leshunov, uroginegokolog, chirurg plastyczny. Prowadzi praktykę w Rosji, w Moskwie w zakresie ginekologii estetycznej i medycyny Anti-Aging. Dr Leshunov posiada wieloletnie doświadczenie w ginekologii estetycznej, chirurgii narządów płciowych i terapii laserowej. Jest członkiem następujących stowarzyszeń naukowych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, WOSIAM World Society of Anti-Aging Medicine i European Society of Sexual Medicine. Jego zainteresowania medyczne to genitologia i rekonstrukcja narządów płciowych.

Cesar Arroyo

Cesar Arroyo

Ekspert w dziedzinie laseroterapii z ponad 20-letnim doświadczeniem. Obecnie szef działu laserów medycznych w HM Hospital Monteprincipe, właściciel prywatnej kliniki w Madrycie w Hiszpanii.Członek American Society of Medical Surgical Laser (ASLMS) and the Spanish Society of Medical Surgical Laser (SELMQ). Niedawno wybrany na wiceprezesa SEGERF (Spanish society of Esthetic Gynecology Functional and Regenerative). Sekretarz International Society of Gynecology Aesthetic and Research ISGAR. Honorowy członek Portuguese Society of Aesthetic Medicine (SPME).

Brambilla Massimiliano

dr BRAM­BIL­LA MAS­SI­MI­LIA­NO – Wy­bit­ny spe­cja­li­sta w za­kre­sie pla­sty­ki zew­nętrz­ny­ch na­rzą­dów rod­ny­ch oraz pier­si.
Uro­dził się w Me­dio­la­nie w dniu 3 czerw­ca 1967 – W lip­cu 1992 roku ukoń­czył stu­dia w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny i chi­rur­gii na Uni­wer­sy­te­cie w – Czło­nek od 1992 roku Or­de­ru Chi­rur­gów i Den­ty­stów Me­dio­la­nu. – W paź­dzier­ni­ku 1992 roku wy­grał kon­kurs spe­cja­li­za­cji z chi­rur­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej Uni­wer­sy­te­tu w Pa­wii, kie­ro­wa­ny przez prof Gior­gio Bog­gio Ro­but­ti któ­ry ukoń­czył z wy­róż­nie­niem w 1997 roku z wy­róż­nie­niem. – Od 1994 do 1996 pro­wa­dził licz­ne sz­ko­le­nia na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy­ch ame­ry­kań­ski­ch uni­wer­sy­te­ta­ch.

Matt Stefanelli

Matt Stefanelli

Chirurg Plastyczny i ogólny. Dr Matt STEFANELLI jest certyfikowanym chirurgiem plastycznym, rekonstrukcyjnym i estetycznym. Jest członkiem Francuskiego Kolegium Chirurgii Plastycznej (CFCPRE) i European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS). Obecnie pracuje w prywatnej praktyce w Paryżu. Jego główne działania to: chirurgia estetyczna (w szczególności narządów płciowych i pośladków), medycyna estetyczna (wypełniacze, toksyny, nici, PRP) i chirurgia rekonstrukcyjna (twarz, pierś, ręka, genitalia).

Elena Fasola

Elena Fasola

Profesor w Kolegium Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie, College of Aesthetic Medicine Valet w Bolonii i profesor w podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej prestiżowej Fatebenefratelli Fondation w Rzymie i członek Komitetu Naukowego SIME (Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej). Wykładowca i członek rady naukowej wspomnianych szkół i towarzystw.

Andrzej Barwijuk

dr n. med. ANDRZEJ BARWIJUK – Lekarz z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie.

Piotr Kolczewski

dr med. PIO­TR KOL­CZEW­SKI – Spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa , or­dy­na­tor od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa 109 sz­pi­ta­la Woj­sko­we­go w Sz­cze­ci­nie. Od po­nad 20 lat zaj­mu­je się le­cze­niem ope­ra­cyj­nym w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­tej gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej. Dzia­łal­no­ść ope­ra­cyj­na obej­mu­je za­bie­gi z za­kre­su chi­rur­gii re­kon­struk­cyj­nej dna mied­ni­cy, uro­gi­ne­ko­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej i gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej.

Dawid Serafin

Specjalista ginekologii i położnictwa.Swoją karierę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii St Berhard Hospital w Kamp-Lintfort w Niemczech. Przez rok kształcił się i nabierał doświadczenia w zakresie chirurgii plastycznej. Doświadczenie w zakresie patologii ciąży zdobywał pracując na klinice Patologii Ciąży w Rudzie Śląskiej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych m. in. w Bostonie, San Francisco, Monachium czy Lizbonie z zakresu leczenia niepłodności, ginekologii jak również ginekologii estetycznej.

Marek A Paul

Marek A Paul

Marek A Paul – chirurg plastyk. Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej DSS im. T. Marciniaka we Wrocławiu, oraz asystent naukowym Szpitala Klinicznego Beth Israel Deaconess Medical Center, Uniwersytetu Harvard w Bostonie, USA. W 2017 roku zosatał także międzynarodowym członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych ASPS.

Iwona Gabriel

dr n. med. IWO­NA GA­BRIEL – Dok­tor nauk me­dycz­ny­ch od 2008 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 2014 roku. Od 2007 do 2013 roku re­zy­dent­ka Ka­te­dry i Od­dzia­łu Kli­nicz­ne­go Gi­ne­ko­lo­gii, Po­łoż­nic­twa i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej w By­to­miu. Ak­tu­al­nie od lu­te­go 2016 pra­cu­je w Bri­gham and Wo­me­n’s Ho­spi­tal w Bo­sto­nie USA. Ab­sol­went­ka pre­sti­żo­wy­ch sz­ko­leń z gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej Fer­ti­li­ty Pre­se­rving Sur­ge­ry in Gy­ne­co­lo­gic On­co­lo­gy: a new stan­dard of care (2013) oraz za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii ma­ło­iwa­zyj­nej: Advan­ced Hy­ste­ro­sco­py tra­ining (2008), Advan­ced Hy­ste­ro­sco­py co­ur­se (2011), Ta­king Mi­ni­mal­ly Inva­si­ve Gy­ne­co­lo­gic Sur­ge­ry to the Extre­me – World Ro­bo­tic Gy­ne­col­gic Con­gress/ ISGE 2012, Cy­sto­sco­py & Ure­tral Stents for the Gyn Sur­ge­on, Sur­gi­cal Pro­ce­du­res for Pe­lvic Pain i Va­gi­nal Hy­ste­rec­to­my.

Michał Barwijuk

dr MI­CHAŁ BAR­WI­JUK – Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Spe­cja­li­zu­ją­cy się w Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twie – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch w gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie(USA).

Tomasz Basta

Dok­tor To­ma­sz Ba­sta jest spe­cja­li­stą w za­kre­sie gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa oraz gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej . W 2004 roku Ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski Col­le­gium Me­di­cum na wy­dzia­le Le­kar­skim, otrzy­mu­jąc pra­wo wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du. W 2012 Uzy­skał ty­tuł spe­cja­li­sty z Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa i od tego cza­su po­świę­cił się ko­lej­nej spe­cjal­no­ści – Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej któ­ra ro­zwi­ja do dziś.

Rafał Kuźlik

Dr n. med. Rafał Kuźlik jest specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Jest także jednym z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów ginekologii plastycznej w Polsce. To autor metody „One Cut Technique” – operacji warg sromowych docenionej na Międzynarodowej Konferencji Ginekologii Plastycznej w Rzymie.