II Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej

25-26 czerwca 2016, Sound Garden Hotel, Warszawa

II Kon­gres Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej i Este­tycz­nej to spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wych spe­cja­li­stów oraz kom­pen­dium wie­dzy teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej bę­dą­cej pod­sta­wą do wpro­wa­dze­nia za­bie­gów gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i es­te­tycz­nej do Two­je­go ga­bi­ne­tu.

Pod­czas spo­tka­nia omó­wio­ne zo­sta­ły tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i per­ine­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i bez­bó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym. Nowością podczas kongresu były operacje BellaMama: abdominoplastyka, liposukcja i lipotransfer. Zabiegi te przywracając kobietom sylwetkę sprzed pierwszej ciąży.

Za­bie­gi An­ti­Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go (PRP), kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szych la­se­rów II ge­ne­ra­cji to no­wo­ści, któ­re wcho­dzą na ry­nek gi­ne­ko­lo­gii es­te­tycz­nej. Wy­kła­dy za­gra­nicz­nych pre­le­gen­tów po­ka­za­ły jak dy­na­micz­nie roz­wi­ja się ten sek­tor za­bie­gów na za­cho­dzie oraz ja­kie tech­ni­ki cie­szą się naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią.

Pod­czas pre­zen­ta­cji wi­deo za­de­mon­stro­wa­ne zo­sta­ły za­le­ca­ne pro­ce­du­ry za­bie­go­we po­par­te ba­da­niam i pu­bli­ka­cja­mi.
Aspek­ty praw­ne oraz za­gad­nie­nia mar­ke­tin­gu me­dycz­ne­go to bi­zne­so­we must ha­ve i do­wód na to, jak me­ry­to­ry­ka i zrozumienie tre­ści wpły­wa na ich od­biór, opi­nię i osta­tecz­nie na za­ufa­nie i bez­pie­czeń­stwo za­rów­no pa­cjen­ta, jak i le­ka­rza.

Wszyst­kim uczest­ni­kom i pre­le­gen­tom kon­gre­su umoż­li­wia­my bez­płat­ne od­two­rze­nie ma­te­ria­łów wi­deo z pre­lek­cji. Za­in­te­re­so­wa­nych pro­si­my o za­re­je­stro­wa­nie się. Po we­ry­fi­ka­cji uczest­nic­twa przy­zna­ny zo­sta­nie do­stęp do wszyst­kich ma­te­ria­łów. Tych z Pań­stwa, któ­rzy nie mo­gli być z na­mi za­pra­sza­my do oglą­da­nia wy­wia­dów z pre­le­gen­ta­mi oraz od­blo­ko­wa­nych fil­mów, a tak­że do śle­dze­nia na­sze­go pro­fi­lu na fa­ce­bo­oku, na któ­rym bę­dzie­my in­for­mo­wać o ak­tu­al­nie udo­stępnionych fil­mach.

Ko­lej­ny Kon­gres Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej i Este­tycz­nej w po­dob­nej for­mu­le za­pla­no­wa­ny jest na wio­snę 2018 ro­ku.