Szanowni Państwo,
Cieszy mnie fakt iż na III Kongres Ginekologii Plastycznej moje zaproszenie przyjęło tylu najwyższej klasy specjalistów z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej, a także ginekologii operacyjnej, chirurgii plastycznej, endokrynologii i seksuologii. Dzięki nim będzie to merytoryczny kongres dający podstawy z zakresu ginekologii plastycznej i estetycznej w oparciu o najnowsze techniki i preparaty ze świata. Otwierający nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz biznesowego w szybko rozwijającym się sektorze ginekologii plastycznej. Serdecznie zapraszam.

Andrzej Barwijuk

dr n. med. Andrzej Barwijuk

Lekarz z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Kosmetoginekologicznego od 2004 r. (FACOG, ISC), Amerykańskiego Instytutu Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Laparoskopowej (FAAGL), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Wideochirurgii (PTW) oraz założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej(PTGP) oraz wice prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR).

Alexandros Bader

Alexandros Bader

Tawfik Sefrioui

Amr Seifeldin

Red Alinsod

Evgenii Leshunov

Stefan Gress

Cesar Arroyo

Cesar Arroyo

Brambilla Massimiliano

Matt Stefanelli

Matt Stefanelli

Andrzej Barwijuk

Piotr Kolczewski

Elena Fasola

Elena Fasola

Dawid Serafin

Mariusz Zimmer

Mariusz Zimmer

Lidia Hirnle

Marek A Paul

Marek A Paul

Włodzimierz Baranowski

Iwona Gabriel

Dariusz Szpurek

Dariusz Szpurek

Zbigniew Antosz

Zbigniew Antosz

Zygmunt Jacek Nita

Michał Barwijuk

Tomasz Basta

Artur Śliwiński

Rafał Kuźlik

Antonina Lisowska

Antonina Lisowska

Ewelina Gościcka

Ewelina Gościcka

Iwona Kuźlik

Iwona Kuźlik

Prelegenci

Alexandros Bader

Alexandros Bader

Anglia, Londyn

Dr Bader przeprowadził ponad 2000 operacji na całym świecie i pacjentów z ponad 45 różnych krajów. Dr Bader ukończył prestiżowe szkolenie w Los Angeles, jest prezesem „Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej ESAG”, członkiem „American Academy of Cosmetic Surgery”, „American Academy of Cosmetic Gynecologists” i „International Society of Cosmetogynecologists”. Dr Bader operuje w Londynie, Dubaju i Atenach – współpracując ze światowej klasy klinikami.

Tawfik Sefrioui

Maroko, Casablanca

Dr Sefrioui jest jedynym chirurgiem w Maroko z certyfikatem Laser Vaginal Rejuvenation Institute Laser w Los Angeles. Jest absolwentem i wykładowcą George Washington University (DC) i wykładowcą na prestiżowym Uniwersytecie Browna.
Specjalizuje się we wszystkich technik ginekologii plastycznej opracowanych przez dr Marco Pelosi z New Jersey i dr Red Alinsod z Laguna Beach w Kalifornii.

Amr Seifeldin

Egipt, Kair

Dr Amr Seifeldin, absolwent Uniwersytetu Ain Shams szkoły medycznej w 1983 roku, ukończył rezydenturę i specjalizację z ginekologii i położnictwa w Szpitalu Pediatrycznym El Galaa, największym specjalistycznym szpitalu dla kobiet w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, gdzie założył w 2002 roku, drugą w Egipcie  jednostę uroginekologii i chirurgii rekonstrukcyjnej miednicy. Dr Seifeldin jest certyfikowanym ginekologiem  wyspecjalizowanym w uroginekologii, ginekologii kosmetycznej i rekonstrukcyjnej oraz mikroinwazyjnej operacji laserowej. Szkolił się w Anglii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych; pod okiem pionierów chirurgów w swoich dziedzinach.

Red Alinsod

USA, Kalifornia

Red M. Alinsod – M.D., FACOG, FACS, ACGE Uroginekolog, ginekolog plastyk

Dr Red Alinsod ukończył szkolenie w  Loma Linda University Medical
Center w 1990. Poświęcił 12 lat pracując w siłach powietrznych, w tym 4 lata czynnej służby w
George and Nellis Air Force Bases. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę lekarską specjalizująca się w uroginekologii, rekonstrukcji narządów rodnych i ginekologii plastycznej. Jest właścicielem i dyrektorem „Urogynecology and The Alinsod Institute for Aesthetic Vulvovaginal Surgery” na południowym wybrzeżu.

Evgenii Leshunov

Rosja, Moskwa

Dr Evgenii Leshunov, uroginegokolog, chirurg plastyczny. Prowadzi praktykę w Rosji, w Moskwie w zakresie ginekologii estetycznej i medycyny Anti-Aging. Dr Leshunov posiada wieloletnie doświadczenie w ginekologii estetycznej, chirurgii narządów płciowych i terapii laserowej. Jest członkiem następujących stowarzyszeń naukowych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, WOSIAM World Society of Anti-Aging Medicine i European Society of Sexual Medicine. Jego zainteresowania medyczne to genitologia i rekonstrukcja narządów płciowych.

Stefan Gress

Niemcy, Monachium

Prof. h.c. Dr. Stefan Gress – Chirurg plastyczny i estetyczny pracujący w zawodzie od ponad 20 lat, specializujący się kobiecej chirurgii intymnej.

 

Cesar Arroyo

Cesar Arroyo

Hiszpania, Madryt

Ekspert w dziedzinie laseroterapii z ponad 20-letnim doświadczeniem. Obecnie szef działu laserów medycznych w HM Hospital Monteprincipe, właściciel prywatnej kliniki w Madrycie w Hiszpanii.Członek American Society of Medical Surgical Laser (ASLMS) and the Spanish Society of Medical Surgical Laser (SELMQ). Niedawno wybrany na wiceprezesa SEGERF (Spanish society of Esthetic Gynecology Functional and Regenerative). Sekretarz International Society of Gynecology Aesthetic and Research ISGAR. Honorowy członek Portuguese Society of Aesthetic Medicine (SPME).

Brambilla Massimiliano

Włochy, Mediolan

dr BRAM­BIL­LA MAS­SI­MI­LIA­NO – Wy­bit­ny spe­cja­li­sta w za­kre­sie pla­sty­ki zew­nętrz­ny­ch na­rzą­dów rod­ny­ch oraz pier­si.
Uro­dził się w Me­dio­la­nie w dniu 3 czerw­ca 1967 – W lip­cu 1992 roku ukoń­czył stu­dia w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny i chi­rur­gii na Uni­wer­sy­te­cie w – Czło­nek od 1992 roku Or­de­ru Chi­rur­gów i Den­ty­stów Me­dio­la­nu. – W paź­dzier­ni­ku 1992 roku wy­grał kon­kurs spe­cja­li­za­cji z chi­rur­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej Uni­wer­sy­te­tu w Pa­wii, kie­ro­wa­ny przez prof Gior­gio Bog­gio Ro­but­ti któ­ry ukoń­czył z wy­róż­nie­niem w 1997 roku z wy­róż­nie­niem. – Od 1994 do 1996 pro­wa­dził licz­ne sz­ko­le­nia na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy­ch ame­ry­kań­ski­ch uni­wer­sy­te­ta­ch.

Matt Stefanelli

Matt Stefanelli

France, Paris

Chirurg Plastyczny i ogólny. Dr Matt STEFANELLI jest certyfikowanym chirurgiem plastycznym, rekonstrukcyjnym i estetycznym. Jest członkiem Francuskiego Kolegium Chirurgii Plastycznej (CFCPRE) i European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS). Obecnie pracuje w prywatnej praktyce w Paryżu. Jego główne działania to: chirurgia estetyczna (w szczególności narządów płciowych i pośladków), medycyna estetyczna (wypełniacze, toksyny, nici, PRP) i chirurgia rekonstrukcyjna (twarz, pierś, ręka, genitalia).

Andrzej Barwijuk

Polska, Warszawa

dr n. med. ANDRZEJ BARWIJUK – Lekarz z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie.

Piotr Kolczewski

Polska, Szczecin

dr med. PIO­TR KOL­CZEW­SKI – Spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa , or­dy­na­tor od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa 109 sz­pi­ta­la Woj­sko­we­go w Sz­cze­ci­nie. Od po­nad 20 lat zaj­mu­je się le­cze­niem ope­ra­cyj­nym w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­tej gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej. Dzia­łal­no­ść ope­ra­cyj­na obej­mu­je za­bie­gi z za­kre­su chi­rur­gii re­kon­struk­cyj­nej dna mied­ni­cy, uro­gi­ne­ko­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej i gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej.

Elena Fasola

Elena Fasola

Włochy, Mediolan

Profesor w Kolegium Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie, College of Aesthetic Medicine Valet w Bolonii i profesor w podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej prestiżowej Fatebenefratelli Fondation w Rzymie i członek Komitetu Naukowego SIME (Włoskie Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej). Wykładowca i członek rady naukowej wspomnianych szkół i towarzystw.

Dawid Serafin

Polska, Katowice

Specjalista ginekologii i położnictwa.Swoją karierę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii St Berhard Hospital w Kamp-Lintfort w Niemczech. Przez rok kształcił się i nabierał doświadczenia w zakresie chirurgii plastycznej. Doświadczenie w zakresie patologii ciąży zdobywał pracując na klinice Patologii Ciąży w Rudzie Śląskiej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych m. in. w Bostonie, San Francisco, Monachium czy Lizbonie z zakresu leczenia niepłodności, ginekologii jak również ginekologii estetycznej.

Mariusz Zimmer

Mariusz Zimmer

Polska, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – specjalista ginekologii i położnictwa. Aktualnie Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1983 roku w II Katedrze i Klinice Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2001 stopień dr. habilitowanego. Od 2001 roku Kierownik Kliniki we Wrocławiu – obecnie 100 łóżkowej o pełnym profilu ginekologiczno – położniczym, będacej referencyjnym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce.

Lidia Hirnle

Polska, Wrocław

dr hab.n.med. Lidia Hirnle prof. nadzw. – absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa. W 1991r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2008r. tytuł doktora habilitowanego. Prowadzi prywatną praktykę oraz pracuję w I Katedrze i Klinice Ginekologii, Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, na stanowisku Kierownika Kliniki, w stopniu profesora nadzwyczajnego.

Marek A Paul

Marek A Paul

Polska, Bytom | USA

Marek A Paul – chirurg plastyk. Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej DSS im. T. Marciniaka we Wrocławiu, oraz asystent naukowym Szpitala Klinicznego Beth Israel Deaconess Medical Center, Uniwersytetu Harvard w Bostonie, USA. W 2017 roku zosatał także międzynarodowym członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych ASPS.

Włodzimierz Baranowski

Polska, Lublin

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski – specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa (od 1987 roku) oraz ginekologii onkologicznej (od 2005 roku).

Iwona Gabriel

USA, Boston

dr n. med. IWO­NA GA­BRIEL – Dok­tor nauk me­dycz­ny­ch od 2008 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 2014 roku. Od 2007 do 2013 roku re­zy­dent­ka Ka­te­dry i Od­dzia­łu Kli­nicz­ne­go Gi­ne­ko­lo­gii, Po­łoż­nic­twa i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej w By­to­miu. Ak­tu­al­nie od lu­te­go 2016 pra­cu­je w Bri­gham and Wo­me­n’s Ho­spi­tal w Bo­sto­nie USA. Ab­sol­went­ka pre­sti­żo­wy­ch sz­ko­leń z gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej Fer­ti­li­ty Pre­se­rving Sur­ge­ry in Gy­ne­co­lo­gic On­co­lo­gy: a new stan­dard of care (2013) oraz za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii ma­ło­iwa­zyj­nej: Advan­ced Hy­ste­ro­sco­py tra­ining (2008), Advan­ced Hy­ste­ro­sco­py co­ur­se (2011), Ta­king Mi­ni­mal­ly Inva­si­ve Gy­ne­co­lo­gic Sur­ge­ry to the Extre­me – World Ro­bo­tic Gy­ne­col­gic Con­gress/ ISGE 2012, Cy­sto­sco­py & Ure­tral Stents for the Gyn Sur­ge­on, Sur­gi­cal Pro­ce­du­res for Pe­lvic Pain i Va­gi­nal Hy­ste­rec­to­my.

Dariusz Szpurek

Dariusz Szpurek

Polska, Poznań

prof. dr hab.n.med. DA­RIU­SZ SZ­PU­REK – Spe­cja­li­sta po­łoż­nic­twa, gi­ne­ko­lo­gii i gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej. Do­cent w Kli­ni­ce Gi­ne­ko­lo­gii Ope­ra­cyj­nej Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. K. Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu. Stu­dia me­dycz­ne od­był na Aka­de­mii Me­dycz­nej im. K. Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu na I Wy­dzia­le Le­kar­skim w la­ta­ch 1981-1987. W 1992 roku uzy­skał ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch, a w roku 2005 r. obro­nił pra­ce ha­bi­li­ta­cyj­ną, rok 2017 zakończył z profesurą. Uzna­ny au­to­ry­tet w dzie­dzi­nie gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej i on­ko­lo­gicz­nej.

Zbigniew Antosz

Zbigniew Antosz

Zbigniew Antosz – lekarz z ponad 30-letnią praktyką zawodową, specjalista patomorfolog, członek Polskiego Towarzystwa Patologów oraz European Society of Pathology. Odbył szkolenie m.in. Zakładzie Patologii Szpitala Św. Antoniego w St. Petersburgu na Florydzie (USA), Instytucie Onkologii w Madrycie, Zakładzie Patologii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. Wykładowca w 2009 roku na Światowym Kongresie FIGO w Kapsztadzie w Południowej Afryce, w 2017 roku otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową w dziedzinie podstawowych nauk medycznych na Światowym Kongresie Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Plastycznej Recogyn w New Delhi w Indiach. W latach 2002-2017 Kierownik Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Od listopada 2017 kieruje Zakładem Patomorfologii Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Krakowie- największym prywatnym zakładem patomorfologii w kraju.

Zygmunt Jacek Nita

Polska, Warszawa

dr Zygmunt Jacek Nita jest absolwentem warszawskiej Akademii Medycznej, I stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii, II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa. Latach 1994-2000 r. – ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w szpitalu rejonowym w Pionkach oraz 2000-2006 r. – ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Michał Barwijuk

Polska, Warszawa

dr MI­CHAŁ BAR­WI­JUK – Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Spe­cja­li­zu­ją­cy się w Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twie – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch w gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie(USA).

Tomasz Basta

Polska, Kraków

Dok­tor To­ma­sz Ba­sta jest spe­cja­li­stą w za­kre­sie gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa oraz gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej . W 2004 roku Ukoń­czył Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski Col­le­gium Me­di­cum na wy­dzia­le Le­kar­skim, otrzy­mu­jąc pra­wo wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du. W 2012 Uzy­skał ty­tuł spe­cja­li­sty z Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa i od tego cza­su po­świę­cił się ko­lej­nej spe­cjal­no­ści – Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej któ­ra ro­zwi­ja do dziś.

Artur Śliwiński

Polska, Szczecin

Dr n. med. Artur Śliwiński – Spesjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Specjalista chirurgii ogólnej. Właściciel prywatnej kliniki w Szczecinie Artmedicalcenter.
Konsultant w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Konsultant w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej Kliniki Kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie. Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie w latach 2010-2012

Rafał Kuźlik

Polska, Warszawa

Dr n. med. Rafał Kuźlik jest specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Jest także jednym z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów ginekologii plastycznej w Polsce. To autor metody „One Cut Technique” – operacji warg sromowych docenionej na Międzynarodowej Konferencji Ginekologii Plastycznej w Rzymie.

Antonina Lisowska

Antonina Lisowska

Polska, Warszawa

Antonina Lisowska ukończyła I Wydział Lekarski oraz studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w II Zakładzie Radiologii Klinicznej SP CSK z pracą dyplomową – Obrazowanie guzków płuc w Rezonansie Magnetycznym w porównaniu do Tomografii Komputerowej.

Ewelina Gościcka

Ewelina Gościcka

Polska, Warszawa

mgr EWE­LI­NA GOŚCIC­KA – Spe­cja­li­sta w za­kre­sie mar­ke­tin­gu me­dycz­ne­go i za­rzą­dza­nia mar­ką. Z po­wo­dze­niem pro­wa­dzi dzia­ła­nia re­kla­mo­we i pro­mo­cyj­ne Kli­ni­ki Ko­biet Me­di­fem. Dba o spój­no­ść wi­ze­run­ku kli­ni­ki w za­pla­no­wa­ny­ch kam­pa­nia­ch pro­mo­cyj­ny­ch oraz o wła­ści­we do­pa­so­wa­nie dzia­łań re­kla­mo­wy­ch do wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej, gwa­ran­tu­jąc ich sku­tecz­no­ść. Na mar­ke­ting pa­trzy sze­ro­ko, od okre­śle­nia po­trzeb i per­spek­tyw ro­zwo­ju kli­ni­ki, za­pla­no­wa­nia kam­pa­nii dla okre­ślo­nej gru­py do­ce­lo­wej, za­ini­cjo­wa­nia po­trze­by kon­su­menc­kiej, po­zy­ska­nia pa­cjen­ta przez cały pro­ces jego ob­słu­gi, aż po re­kon­wa­le­scen­cję i uzy­ska­nie po­zy­tyw­nej opi­nii lub re­ko­men­da­cji.

Iwona Kuźlik

Iwona Kuźlik

Polska, Warszawa

Psycholog, Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology) certyfikowany w Europejskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Interwent Kryzysowy II stopnia (Uniwersytet SWPS). Terapeuta EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym. Specjalista I stopnia neuropsychoterapii (EEGBiofeedback).