Brambilla Massimiliano


dr BRAM­BIL­LA MAS­SI­MI­LIA­NO – Wy­bit­ny spe­cja­li­sta w za­kre­sie pla­sty­ki zew­nętrz­ny­ch na­rzą­dów rod­ny­ch oraz pier­si.
Uro­dził się w Me­dio­la­nie w dniu 3 czerw­ca 1967 – W lip­cu 1992 roku ukoń­czył stu­dia w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny i chi­rur­gii na Uni­wer­sy­te­cie w – Czło­nek od 1992 roku Or­de­ru Chi­rur­gów i Den­ty­stów Me­dio­la­nu. – W paź­dzier­ni­ku 1992 roku wy­grał kon­kurs spe­cja­li­za­cji z chi­rur­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej Uni­wer­sy­te­tu w Pa­wii, kie­ro­wa­ny przez prof Gior­gio Bog­gio Ro­but­ti któ­ry ukoń­czył z wy­róż­nie­niem w 1997 roku z wy­róż­nie­niem. – Od 1994 do 1996 pro­wa­dził licz­ne sz­ko­le­nia na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy­ch ame­ry­kań­ski­ch uni­wer­sy­te­ta­ch.