Regulamin

REGULAMIN
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy kongresu pod nazwą „III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej” (dalej „Kongres”).
2. Kongres organizowany jest przez: Medio (dalej „Organizator”). Nadzór merytoryczny na kongresem ma PTGP – Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Klinika Kobiet Medifem.
Pełna nazwa Organizatora: Medio Ewelina Gościcka ul. Kolejowa 7
05-540 Ustanów medio@marketingmedyczny.com tel. 531013913
NIP 5213153919

3. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Kongresu, a pochodzące od Organizatora (w tym informacje o agendzie Kongresu, prelegentach, dokładnym terminie i miejscu Kongresu oraz zmianach w tym zakresie) zamieszczone będą na stronie internetowej https://kongres-ptgp.pl/ (dalej „Strona Kongresu”). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Kongresie, w tym zarejestrowani uczestnicy Kongresu zobowiązani są do śledzenia informacji dotyczących Kongresu zamieszczonych na Stronie Kongresu.

§2. ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnicy Kongresu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu.
2. Udział w Kongresie jest odpłatny. Uczestnicy zobowiązani są do zakupu biletu na Kongres oraz do pokrycia we własnym zakresie wszelkich kosztów uczestnictwa w Kongresie (transport, zakwaterowanie itp.).
3. O uczestnictwie w Kongresie decyduje kolejność nabywania biletów. Liczba miejsc jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.
4. Sprzedaż biletów na Kongres odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony Kongresu.
5. Osoba, która nabyła bilet może z niego zrezygnować i otrzymać zwrot pieniędzy najpóźniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia kongresu.
6. Na teren Kongresu przysługuje wstęp osobie posiadającej bilet. Uczestnik Kongresu
zobowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający bilet lub pobrany ze strony kongresu po zalogowaniu i okazać go na urządzeniu mobilnym przy wejściu.
7. Okazany przy wejściu bilet zostanie wymieniony na identyfikator. Utrata lub zniszczenie identyfikatora może uniemożliwić uczestnictwo w Kongresie.
8. Organizator ma prawo przyznać nieodpłatnie bilety na Kongres wybranym przez siebie osobom lub podmiotom oraz zastosować określone przez siebie, indywidualne zniżki na zakup biletów.
9. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu lub miejsca przeprowadzenia Kongresu. Decyzja w tym zakresie zostanie umieszczona na Stronie Kongresu. W przypadku odwołania Kongresu, osobom, które nabyły bilet przysługuje zwrot pieniędzy. W przypadku zmiany terminu Kongresu, osobom, które nabyły bilet przysługuje prawo uczestnictwa w Kongresie w nowym terminie lub zwrot pieniędzy jeżeli zażądają takiego zwrotu najpóźniej na dwa dni przed nowym terminem Kongresu lub niezwłocznie po zamieszczeniu na Stronie Kongresu informacji o zmianie terminu Kongresu.
10. Osoby chcące skorzystać z prawa rezygnacji z biletu, żądania zwrotu pieniędzy za bilet w związku z rezygnacją lub w związku z odwołaniem lub zmianą terminu Kongresu są proszone o kontakt drogą mailową na adres: rejestracja@kongres-ptgp.pl
11. Materiały prezentowane lub otrzymane przez uczestników Kongresu w jego trakcie podlegają ochronie praw autorskich i prawnych. Jakiekolwiek nagrywanie, innego rodzaju utrwalanie, kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.
12. Kongres może być filmowany i fotografowany. Wizerunek uczestników Kongresu może zostać wykorzystany poprzez rozpowszechnianie filmów i zdjęć z Kongresu przez Organizatora.
13. Dane osobowe uczestników Kongresu zbierane poprzez formularz rejestracyjny będą przetwarzane przez Organizatora, który jest administratorem danych osobowych uczestników Kongresu, w celu przygotowania i przeprowadzenia Kongresu, a także w celu komunikacji po Kongresie.
14. Dane osobowe uczestników Kongresu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych przez Organizatora. Realizowane one jednak będą pod warunkiem wyrażenia przez uczestnika Kongresu odrębnej zgody zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami prawa telekomunikacyjnego.
15. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.
16. Dane osobowe pozyskane od uczestników Kongresu, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą przez okres dwóch tygodni po zakończeniu Kongresu w celach statystycznych, a następnie zostaną usunięte.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie Kongresu.
2. Każdy uczestnik Kongresu jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie budynku, w którym odbywa się Kongres.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników Kongresu, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Kongresu.
4. Uczestnik Kongresu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia i szkody w trakcie trwania Kongresu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi będące następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.